KMN 8/23

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Lidia Cichy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Kmn 8/23 w dniu  05-09-2023 r. o godz. 10:00   pod adresem: Auto – Chara  ul. Skórzewska 59 62-081 Wysogotowo k. Poznania
 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
druga licytacja następujących przedmiotów:

Peugeot 206 nr rej.FZA12449, VIN VF32C8HXF42357347
rok prod. 2002 Stan techniczny :samochód po poważnym wypadku drogowym, uszkodzona płyta nośna pojazdu, uszkodzone słupki (cięcie przez specjalistyczne służby), rozbite szyby, uszkodzony silnik (wbite elementy jezdne), samochód nie nadaje się do naprawy-złomowanie.

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej tj. Auto – Chara  ul. Skórzewska 59 62-081 Wysogotowo k. Poznania
 Cena wywołania wynosi piędziesiąt % sumy oszacowania.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 §  2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc).
Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent  ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości  przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.  Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
Cena wywołania: 350 zł
Data licytacji: 2023-09-05