KM 372/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2023 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
wraz z udziałem do 49/100 części w działce gruntowej nr 971/2 (KW nr PO1E/00028167/3)

położonego pod adresem: 64-200 Wolsztyn, BŁOCKO, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00029719/5
będącego własnością dłużnika: Aldona Wita i jego małżonka na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

jt. lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 1 (budynek mieszkalny jednorodzinny, dwulokalowy, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, , z przełomu lat 60-70-tych XX w.). Lokal położony jest na parterze i składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Powierzchnia użytkowa: 36,07m2. Tynki cementowo-wapienne, gipsowane; wykończenie ścian: malowanie emulsyjne, płytki ceramiczne; wykończenie podłóg: panele, płytki; okna z pcv; drzwi płytowe. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie piecowe (piec kaflowy) + gaz z butli. Stan techniczny budynku: średni. Standard lokalu: niski. Funkcjonalność lokalu: gorsza.
UWAGI: Lokalna dzień wizji zamieszkały; bez dostępu do poddasza użytkowego; przechodnia kuchnia.

Suma oszacowania wynosi 70 390,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 040,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 52800 zł
Data licytacji: 23-08-2023