KM 228/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2023 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14,, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-234 Przemęt, POPOWO STARE, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00047065/7,
będącej własnością dłużnika: Kamil Majorek.

jt. nieruchomość gruntowa, działka nr 146/2 o powierzchni 0,3026 ha, (grunty orne klasa RVI); działka jest niezabudowana; teren działki gruntowy trawiasty – niepielęgnowany. Ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd drogą asfaltową– bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie jest uzbrojona (w sieci elektryczną i wodociągową w drodze). Otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz tereny mieszkaniowe.
Dla działki nr 146/2 wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno – magazynowego wraz zapleczem socjalnym i pomieszczeniem biurowym, budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch zbiorników bezodpływowych.

Suma oszacowania wynosi 141 100,00 zł, cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 70.550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 14 110,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana Skarb Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.