KM 1153/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2023 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-211 Obra, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księę wieczyste o numerach PO1E/00053110/3 oraz PO1E/00052932/4,
będącej własnością dłużnika: Iliana Dekert.

KW nr PO1E/00053110/3 (działka nr 313/2 o pow. 0,6073 ha),
KW nr PO1E/00052932/4 (działka nr 314/5 o pow. 0,4896 ha oraz działka nr 315/3 o pow. 0,6244 ha),

Działki mają kształty nieregularne, ukształtowanie terenu płaskie. Działki stanowią grunty rolny (częściowo zadrzewiony) z przewagą użytków ŁIV i ŁV oraz PsIV i PsV oraz RV i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rozłóg niekorzystny, wyspowy. Dojazd drogą gruntową – dostęp do drogi publicznej poprzez działki 313/1 i 304. Otoczenie stanowią tereny rolne i leśne, nieruchomość bezpośrednio położona przy Północnym Kanale Obry.

Nr działki        suma oszacowania                   cena wywołania                          wysokość wadium
                                                                         równa 1/2 sumy oszacowania        równe 1/10 sumy oszacowania
nr 313/2                   14.950,00 zł                               7.480,00 zł                                   1.500,00 zł
nr 314/5                   12.060,00 zł                              6.030,00 zł                                    1.210,00 zł
nr 315/3                   15.380,00 zł                               7.690,00 zł                                    1.540,00 zł

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana Skarb Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.

Cena wywołania: 21200 zł
Data licytacji: 2023-02-09