KM 1108/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Lidia Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2023 r. o godz. 10.00, w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Krzysztof Michalewicz, położonej: 64-200 Wolsztyn, ul. Adwentowskiego 51,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1E/00021728/5;

jt.nieruchomość gruntowa (dz.nr 200 o pow. 0,0597 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym (wysoki parter) z garażem, dachem płaskim krytym papą; częściowo podpiwniczonym, o pow. użytkowej 157 m2. W budynku wyodrębniono: wiatrołap, salon z aneksem kuchennym, korytarz, łazienka, 2 pokoje, pomieszczenie gospodarcze. Instalacje: – kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej. Stan techniczny: zadawalający. Standard: przeciętny. Warunku utrzymania: dobre. Działka częściowo ogrodzona siatką handlową z metalową bramą i furtką od frontu; część niezabudowana stanowi ogród przydomowy. Kształt działki regularny prostokąta. Dojazd: drogą asfaltową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
UWAGA: Nieruchomość obciążona dożywotnią służebnością mieszkania rzecz Heleny i Kazimierza Michalewiczów (Kazimierz Michalewicz nie żyje). Wartość służebności określono na kwotę 77.190,00 zl.

Suma oszacowania wynosi 394.000,00 zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 262.670,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 39.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 262670 zł
Data licytacji: 27-07-2023