KM 721/16

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2017r. o godz. 12:00 ul. Usługowa 8, 66-100 LESZNO
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. 1

Nazwa ruchomości: Kompresor powietrza CONTENTORI METALLICI 25451
Ilość: 1 [szt.]
Wartość szacunkowa: 150,00 zł, Cena wywołania: 112,50  zł

Lp. 2
Nazwa ruchomości: PRASA MIMOŚRODOWA Z matrycą (osprzęt) HEILBRONN
model: AEPZ50, waga 3,6 tony
.model AEPZ50
Ilość:  1 [szt.]
Wartość szacunkowa: 12 500,00  zł;  Cena wywołania: 9 375,00 zł
Lp. 3
Nazwa ruchomości: ODPAD PÓŁPRODUKTU WIESZAKA ES60/125 (100 sztuk w w komplecie – 1 kompl. 7,50 zł )
Ilość: 210 [kompletów]
Wartość szacunkowa: 1 575,00 zł; Cena wywołania: 1 181,25 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej