KM 288/16

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2016r. o godz. 13:00 w lokalu dłużnika: 64-200 Wolsztyn, Rynek 16 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.
Nazwa ruchomości
1
ZESTAW KOMPUTEROWY: monitor Samsung s22c300b
klawiatura Logitech Canada 310 , mysz logitech, jednostaka centralna bez nazwy.
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 1 500,00 zł
Cena wywołania 1 125,00 zł
2
ZESTAW KOMPUTEROWY: monitor Samsung s22c300b,
klawiatura Logitech W/r001713, mysz Logitech, jednostka centralna bez nazwy.
1 [szt.]
Wartość szacunkowa 1 500,00 zł
Cena wywołania 1 125,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanegodłużnika.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej