KM 235/14 udziały

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA MAJĄTKOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2016r. o godz. 12:30 kancelarii komornika, ul. Poznańska 14  Wolsztyn odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja prawa majątkowego z tytułu posiadanych udziałów w  KKONIECZNY Sp. z o. o. Kiełpiny 64 64-212 Siedlec w liczbie 45 udziałów o łącznej wartości  22.500,00 zł należącego do dłużnika: Zbigniewa Brychcy

Suma oszacowania powyższego prawa wynosi 500,00 zł za 1 udział – łącznie 22.500,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375,00 zł za 1 udział – łącznie 16.875,00zł.
Wadium wysokości 1/10 sumy oszacowania wynosi łącznie 2.250,00 zł

*) cena za sztukę
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej