KMP 75/02

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00014880/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2018r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Bogusław Martyniuk
położonej: 64-200 Wolsztyn, ul. Roln 23, Karpicko, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00014880/6.

jt.nieruchomość gruntowa działka nr 651 o pow. 0,0644 ha o kształcie regularnym; zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 186,30 m2; budynek budynek z lat 70/80-tych XX wieku, w zabudowie bliźniaczej, piętrowy, murowany z dachem płaskim krytym papą, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wykaz pomieszczeń: PARTER: holl, kuchnia, wc, łazienka, pokój, kotłownia, garaż; PIĘTRO: 3 pokoje, holl, kuchnia, łazienka. Stan techniczny zadawalający. Standard gorszy. Instalacje: energetyczną, kanalizacji sanitarnej do szamba, wodociągową, co z pieca węglowego.
Teren działki gruntowy, niezagospodarowany, ogrodzony siatką handlową. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd bezpośredni drogą asfaltową.
UWAGI: Budynek na dzień wizji był zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi: 236.860,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 177.650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 23.690,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej