KMP 65/03

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00004508/2 – działka nr 24/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn,ul.Poznańska 14, dbędzie się:
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Zenon Kugler, położonej: 64-212 Siedlec, NOWA TUCHORZA (obręb 0016), dla których Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1E/00004508/2 – działka nr 24/9.

Uwaga: w dziale II ksiąg wieczystych widnieje niezgodność treści ksiąg z rzeczywistym stanem prawnym – obecnym wyłącznym właścicielem ww. nieruchomości jest Zenon Kugler.
Szacowana działka nr 24/9 o pow. 1,6034ha, stanowi grunt rolny – obecnie zaorany. Działka ma kształt regularny, ukształtowanie terenu płaskie. Dojazd drogą gruntową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie działki stanowią tereny rolne oraz zabudowa siedliskowa.

Suma oszacowania wynosi 32.390,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24.300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10sumy oszacowania, to jest 3.240,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.
UWAGA: Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11.kwietnia 2003 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 14.kwietnia 2016 r. (Dz.U. Z 27.04.2016r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pańtwa oraz zmianie niektóych ustaw.
POUCZENIE: Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

 

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej