KMP 24/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00042376/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-12-2017r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Zbigniew Kruk, położonej: 64-234 Przemęt, ul. Powstańców Wlkp. 39, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00042376/5.

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 798/7 o pow. 853 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (r. budowy: lata 60-te XX w.) o pow. użytkowej 117,10 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 35,10 m2 i wiatą stalową o pow. 57,00 m2. Budynek mieszkalny: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz; w zabudowie zwartej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Fundamenty kamienne, ściany murowane, dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, co (piec węglowy), elektryczna. Stan techniczny i standard średni. Budynek jest zamieszkały.
Działka o kształcie nieregularnym, trawiasta, niezagospodarowana, wjazd utwardzony kostką brukową, ogrodzona betonowym parkanem z drewnianą bramą i furtką od frontu, z dostępem do drogi asfaltowej. Otoczenie:zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 203.030,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 135.360,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.310,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej