KMP 13/07

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00046748/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja udziału 1/3 niewydzielonej części nieruchomości

należącej do dłużnika: Dariusz Piotrowski, położonej: 64-234 Przemęt, Wieleń, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00046748/2,
jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 30/16 o pow. 0,13.85ha), na której rozpoczęta jest budowa budynku mieszkalno-letniskowego z garażem. Powierzchnia użytkowa mieszkalna ok. 130m2. Wykonano fundamenty, ściany fundamentowe, ściany parteru, posadzki. Obiekt od kilku lat niezabezpieczony – stan techniczny gorszy. Funkcja terenu na podstawie studium: teren turystyki i rekreacji. Kształt działki zbliżony do prostokąta. teren uzbrojony w sieć elektryczną. Dojazd do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania udziału 1/3 części wynosi 16.000,00zł,
cena wywołania udziału 1/3 części jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi: 8.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1.600,00 zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
komornika:Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej