KM 909/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW nr PO1E/00014806/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2018r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: ZBIGNIEW HYLAK, położonej: 64-212 Siedlec, KARNA,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00014806/4.

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 12/3 o pow. 0,45 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym (b. pietrowy, podpiwniczony, dach płaski, o pow. użytkowej 159 m2; 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki i korytarz; wiek obiektu: ok 35-40 lat, stan tech: poniżej średniego – widoczne zawilgocenia i popękania murów) i dwoma budynkami gospodarczymi(b.parterowe, niepodpiwniczone z poddaszem, z dachem dwuspadowym, ok. 50-letnie, pow. użytkowa: 94 m2 + 73 m2; stan tech: gorszy). Kształt działki regularny, teren płaski. Działka jest ogrodzona i uzbrojona w sieci: elektryczną, gazową, wodociągową, ks i co z kotła węglowego.

Suma oszacowania wynosi 285.000,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 213.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28.500,10 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej