KM 867/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00029718/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
wraz z udziałem w działce gruntowej nr 971/2 o pow. 0,2827ha do 51/100 części

należącego do dłużnika: Hanna Żurek, położonego: 64-200 Wolsztyn, BŁOCKO 1/2, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00029718/8 (KW gruntowa PO1E/00028167/3 – dz. nr 971/2).

jt. lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku dwulokalowym nr 1 z lat przedwojennych, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym kostrukcji drewnianej; w lokalu o pow. użytkowej 37,94m2 wyodrębniono: kuchnię, 2 pokoje, łazienkę i przedpokój. Okna drewniane, drzwi płycinowe. Ściany cz. malowanie, cz. tapeta, cz. płytki ceramiczne. Standard lokalu: przeciętny. Instalacje: wodociągowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej. UWAGA: Lokal jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 50.800,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33.870,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.080,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej