KM 787/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00044309/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-10-2017r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Przemysław Domachowski, położonej: 64-234 Przemęt, ul. Zaborowska 2,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00044309/9

jt. nieruchomość gruntowa (działka nr 2774/17 o pow. 0.0864 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem, parterowym z użytkowym poddaszem, dachem wielospadowym krytym gontem (pow. użytkowa 184,40 m2, pow. zabudowy 180 m2, kubatura 970 m3). Niezabudowana część działki stanowi ogród i komunikację utwardzoną kostką brukową. Teren częściowo ogrodzony ogrodzeniem z płyt żelbetonowych, z których wykonano także prowizoryczny obiekt gospodarczy. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Teren uzbrojony w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, CO węglowe. Stan techniczny dobry.

Suma oszacowania wynosi 420.000,00zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 315.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 42.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej