KM 741/07 – KW 45634

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00045634/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2017r. o godz. 11:20 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: Bogdan i Irena małż. Styrnal, położonej: 64-212 Siedlec, KOPANICA, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00045634/3.
jt.nieruchomość gruntowa, oznaczoną nr 1239/1 o pow. 0,0106 ha, utwardzoną kostką betonową, stanowiąca część placu manewrowego-komunikacyjnego sąsiedniego zakładu przetwórstwa mięsnego i faktycznie użytkowana przez władającego działkami 1271 i 283/2., z bardzo dogodnym dojazdem drogą o nawierzchni asfaltowej (Poznań – Zielona Góra).
UWAGA:
w dziale II ksiegi wieczystej jako właściciele nieruchomości widnieją: Leszek Styrnal oraz Stefania Styrnal, zam. 64-225 Kopanica, Winnice 22, jednakże wyrokiem z dnia 29-06-2009 r. sygn. I C 44/09 Sąd Rejonowy w Wolsztynie uznał za bezskuteczną umowę darowizny z dnia 23.07.2007 r. zawartą pomiędzy ww. dłużnikami, a Leszkiem i Stefanią Styrnal.

Suma oszacowania: 21.800,00zł, cena wywołania równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi: 10.900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.180,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.
UWAGA:
Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11.kwietnia 2003 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 14.kwietnia 2016 r. (Dz.U. Z 27.04.2016r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pańtwa oraz zmianie niektóych ustaw.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej