KM 741/07 KW 36359

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00036359/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużników: Bogdan i Irena małż. Styrnal.
położonej: 64-212 Siedlec, KOPANICA, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PO1E/00036359/5.
jt.nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona nr 88 o pow. 0,7700 ha, stanowiąca grunt o użytkach: rola RV – 0,4100 ha, rola RVI – 0,3600 ha. Kształt nieregularny działki zbliżony do prostokąta, teren płaski. Dojazd drogami leśnymi.
UWAGA:
w dziale II ksiegi wieczystej jako właściciele nieruchomości widnieją: Leszek Styrnal oraz Stefania Styrnal, zam. 64-225 Kopanica, Winnice 22, jednakże wyrokiem z dnia 29-06-2009 r. sygn. I C 44/09 Sąd Rejonowy w Wolsztynie uznał za bezskuteczną umowę darowizny z dnia 23.07.2007 r. zawartą pomiędzy ww. dłużnikami, a Leszkiem i Stefanią Styrnal.

Suma oszacowania: 8.600,00zł, cena wywołania równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 6.450,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 860,00zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej