KM 726/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00023758/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Krzysztof Plura
położonej: 64-200 Wolsztyn, NOWY WIDZIM,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00023758/8.

jest to nieruchomość gruntowa – działka nr 152 o pow. 0,73ha (grunt orny RIVb – 0,1700ha i grunt orny RV – 0,5600ha); kształt działki regularny – prostokątny; dojazd drogą gruntową.

Suma oszacowania wynosi 26.000,00 zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2.600,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.
UWAGA:
Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11.kwietnia 2003 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 14.kwietnia 2016 r. (Dz.U. Z 27.04.2016r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pańtwa oraz zmianie niektóych ustaw.

 

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej