KM 674/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00048328/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-08-2017r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15,odbędzie się

druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
wraz z udziałem w działce gruntowej do 32/10000 części

należącego do dłużników: Janiny Paździor do udziału 4/6 części, Arkadiusza Paździor do udziału 1/6 części oraz Moniki Paździor do udziału 1/6 części – łącznie udział 1/1.
położonego: 64-200 Wolsztyn, ul. Konopnickiej 14/19, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00048328/6 (KW gruntowa PO1E/00037133/2 – dz. nr 834/12).

jt. lokal mieszkalny nr położony na IV piętrze budynku (b.5-kondygnacyjny, podpiwniczony, wielolokalowy), o pow. użytkowej: 52,00 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Ściany cz. malowane, cz. boazeria, w pomieszczeniach sanitarnych płytki. Podłogi: cz. gumolit i cz. płytki.Okna drewniane, drzwi płycinowe. Instalacje: elektryczna, wodno–kanalizacyjną, gazowa, co. Stan techniczny średni; standard przeciętny. Lokal zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi162.430,00zł,
cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 108.290,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 16.2500,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej