KM 629/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00044573/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2017r. o godz. 12:00 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul.Poznańska 14, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Róża Jaskulska, położonej: 64-234 Przemęt, SIEKOWO, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00044573/0,

jt. nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki gruntowe:
- działka nr 390 o pow. 0,8500 ha, o kształcie regularnym – zbliżonym do prostokąta, ukształtowanie terenu płaskie. Działka stanowi grunt rolny – łąkę, dojazd drogą gruntową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
- działka nr 509/5 o pow. 0,0102 ha, o kształcie wydłużonym, ukształtowanie terenu płaskie. Działka stanowi pobocze drogi – rów, dojazd drogą asfaltową – bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Otoczenie działek stanowią tereny rolne.

Nr działki:
nr 390 suma oszacowania 16.150,00zł cena wywołania 12.120,00zł wysokość wadium 1.620,00zł
nr 509/5 suma oszacowania 194,00zł cena wywołania 145,50zł wysokość wadium 20,00zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.
UWAGA:
Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11.kwietnia 2003 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 14.kwietnia 2016 r. (Dz.U. Z 27.04.2016r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pańtwa oraz zmianie niektóych ustaw.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej