KM 479/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00011425/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Krawiecka Spółdzielnia Pracy BOJOWNIK w likwidacji
położonej: 64-200 Wolsztyn, ul. Poniatowskiego 44, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00011425/8.

jt. nieruchomość gruntowa (działki 322/3; 322/5; 322/6 – pow. łączna 3.310 m2) zabudowana budynkiem produkcyjno – magazynowym z częścią biurową i socjalną, o łącznej Pu=2.577m2. Obiekt składa się z 2skrzydeł: głównego (frontowego – r. budowy ok. 1906) i oficyny (tylnego – r. budowy ok. 1970). Skrzydła powiązane ze sobą konstrukcyjnie i stanowią jedną funkcjonalną całość. Stan techniczny dostateczny.
Skrzydło główne: (Pu = 1514,90 m2, wysokość pomieszczeń 2,5–4,0m) obiekt podpiwniczony, 4 kondygnacje nadziemne + poddasze. Budynek murowany z dachem wielospadowym.
Skrzydło oficyny: (Pu =1.061,71 m2, wysokość pomieszczeń 2,5–3,0m) obiekt niepodpiwniczony, z 5 kondygnacjami nadziemnymi i maszynownią windy usytuowaną nad piątą kondygnacją. Budynek murowany z dachem płaskim.
Teren niezabudowany stanowi parking i plac manewrowy. Nieruchomość jest ogrodzona. Kształt nieruchomości nieregularny. Położenie przy drodze utwardzonej w strefie śródmiejskiej. Sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna telefoniczna (instalacje uszkodzone). Obiekt nieużytkowany.
UWAGA: W dziale III księgi wieczystej widnieje bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 322/2.

Suma oszacowania wynosi 1.604.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 1.203.000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 160.400,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej