KM 447/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00047402/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2017r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużników: Lucyny i Damiana małż. Horowskich, na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej; położonej: 64-200 Wolsztyn, Nowe Tłoki 55 a, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00047402/2.

jt.nieruchomość gruntowa (działka nr 176/1 o pow. 1.345 m2) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 147,60 m2 (wiek budynku-10 lat), w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, fundamenty: betonowe, ściany z pustaków, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Wykaz pomieszczeń: wiatrołap, hall, 4 pokoje, pomieszczenie gospodarcze, wc, przedpokój, kuchnia, kotłownia, łazienka; poddasze niezagospodarowane. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, gazowa, wodociągowa (z własnego ujęcia), co gazowe, energii elektrycznej. Działka o kształcie regularnym z dostępem do drogi publicznej, trawiasta, dojście do budynku utwardzone kostką brukową; ogrodzona. Na działce znajduje się również murowany budynek gospodarczy, 2 blaszane garaże, kojec dla psa oraz inne obiekty małej architektury. Otoczenie: zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny rolne.
UWAGA: Budynek jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 269.460,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 202.100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26.950,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej