KM 365/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej pod adresem: 64-212 Siedlec, GODZISZEWO 26, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1E/00011565/1
będącej własnością dłużnika: Jan Kramski.

jt. nieruchomość gruntowa (działki nr 61/1 i 61/3 o pow. 1,23.00 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk: 174,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym. B.mieszkalny: piętrowy, z poddaszem niemieszkalnym, cz. podpiwniczony, z dachem dwuspadowym (8 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, hall i pom. gospodarcze). Budynek gospodarczy: parterowy niepodpiwniczony, z poddaszem, z dachem stromym dwuspadowym. Funkcja gospodarcza (pow. 53,75 m2) i mieszkalna (54,45 m2). Instalacje: elektryczna oświetleniowa i siłowa, wodno – kanalizacyjna, ogrzewanie co, odgromowa. Budynek wybudowano w latach 90 tych XX w. Teren częściowo ogrodzony i utwardzony. Na działce są 2 stawy. Niezabudowana część działki stanowi rolę.
UWAGA: Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na okres 25 lat od 01-02-2009 do 31-01-2034r. na rzecz Karola Kramskiego.

Suma oszacowania wynosi: 517.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 387.750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 387750 zł
Data licytacji: 2023-12-20