KM 1845/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00047878/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.10.2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Jan Kramski, położonej: 64-200 Wolsztyn, POWODOWO,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00047878/9;
jt. nieruchomość gruntowa (dz. nr 280; pow. 3,1377 ha) o kształcie nieregularnym, ogrodzona z dostępem do drogi asfaltowej; zabudowana budynkami: 1.byłej gorzelni – b.parterowy, podpiwniczony z dachem stromym; stan tech. bardzo zły. 2.biurowo-socjalny – pow. 575 m2, b. piętrowy z dachem płaskim, stan techn. dobry. 3.magazynowo -gospodarczy -inwentarski – pow.1080 m2; b.parterowy z dachem dwuspadowym; stan techn.dobry. 4.inwentarski I – pow.400 m2, b.parterowy z dachem dwuspadowym; stan tech. dobry. 5.inwentarski II– pow.530 m2, b.parterowy z dachem dwuspadowym, z użytk. poddaszem; stan techn.dobry. 6.magazynowy– pow.600 m2, b.piętrowy z dachem płaskim, z użytk. poddaszem; stan techn.dobry. 7.waga -stan tech. zły. Uzbrojenie w sieci: energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na okres 25 lat od 1.02. 2009 roku na rzecz Karola Kramskiego.

Suma oszacowania = 690.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 517.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiatej sumy oszacowania, to jest 69.000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej