KM 1819/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00047679/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2017r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 64-200 Wolsztyn, ul. Poznańska 14, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Ewa Kowalewicz, położonej: 64-200 Wolsztyn, Nowe Tłoki, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1E/00047679/4.

jt. nieruchomość gruntowa – działka nr 299/3 o powierzchni 1.838 m2, o kształcie regularnym zbliżo-nym do trapezu. Teren działki gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany, niepielęgnowany. Ukształtowanie terenu płaskie. Na działce wykonany jest niewielki wykop. Bezpośrednio przy działce znajduje się linia energetyczna napowietrzna. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny rolne. Dojazd utwardzony – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie drogi w sieć: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej, gazową. Działka położona jest na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Suma oszacowania wynosi 94.580,00 zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70.940,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9.460,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-200 Wolsztyn ul. Poznańska 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz zwypisem z rejestru gruntów i mapką.
UWAGA:
Nieruchomość rolną mogą zakupić osoby wskazane w Ustawie o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11.kwietnia 2003 r. znowelizowanej Ustawą z dnia 14.kwietnia 2016 r. (Dz.U. Z 27.04.2016r., poz. 585) o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Pańtwa oraz zmianie niektóych ustaw.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej