KM 119/09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2023 r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

będącej własnością dłużnika: Jan Kramski;
położonej pod adresem: 64-212 Siedlec, GODZISZEWO, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1E/00001454/7,

jt. nieruchomość gruntowa (dz. nr 76; pow. 0,6100 ha) o kształcie regularnym zblizonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, z dostępem do drogi asfaltowej; zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Wiek obiektu: 91 lat – remont kapitalny w 1996 r. Dojazd bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Teren jest ogrodzony i uzbrojony w sieci: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej do szamba. Funkcja terenu: zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.
Zabudowania: Budynek mieszkalny murowany, parterowy, z poddaszem niemieszkalnym, częściowo podpiwniczony z dachem stromym. Obiekt składa sie z: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, spiżarka. Pow. użytk. 97,90m2. Budynek stodoły o pow. użytk. 100,40m2. Budynek inwentarski o pow. użytk. 166,90m2. Budynek szop murowanych o pow. użytk. 94,90m2. Budynek garażowy o pow. użytk. 212,60m2. Budynek sklepu o pow. użytk. 67,50m2. Budynek gospodarczo – składowy z cz. socjalna o pow. użytkowej 102,50m2.
UWAGA: Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 31-01-2034r. na rzecz Karola Kramskiego.
UWAGA: W dziale III wpisano służebność mieszkania – dożywotnik nie żyje.
UWAGA: Nieruchomość jest niezamieszkała.

Suma oszacowania wynosi 534.300,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356.200,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest w kwocie 53 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 365200 zł
Data licytacji: 2023-12-20