KM 1080/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00024107/7 – działka nr 202

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2017r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości – działka nr 202
stanowiącej własność dłużników: Grzegorz i Ewa małż. Piątek,
położonej: 64-212 Siedlec, KIEŁPINY, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1E/00024107/7.
jt. działka gruntowa nr 202 o powierzchnia 0,32.00 ha stanowi siedlisko i jest zabudowana budynkami:
- b.mieszkalnym PU=104 m2, K ~ 760 m3 (b. murowany, jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, z użytkowym mieszkalnym poddaszem; dach wielospadowy kryty dachówką; wiek ok. 50 lat, stan techn.dobry)
- b.wozowni z chlewnią Pu= 495 m2, K~2920 m3 (b. murowany, dach płaski; wiek ok. 35 lat, stan techniczny dobry)
- b.chlewni Pu=465+335(poddasze) m2, K~2720 m3 (b. murowany, stropodach; wiek ok. 35 lat, stan techniczny dobry)
- b.stodoły Pu=130 + 130(poddasze) m2, K~930 m3 (b. murowany, dach dwuspadowy wiek ok. 50 lat, stan techniczny dobry; funkcja: magazynowa; stan techniczny dostateczny)
- b.obory z chlewnią Pu=135 + 135(poddasze)m2, K~1000 m3 (b. murowany, dach konstrukcji stalowej; wiek ok. 30 lat, stan techniczny dobry)
- garażem Pu=60 + 60(poddasze)m2, K~360 m3 (b. murowany; wiek ok. 30 lat, stan techniczny dobry)
Teren siedliska uzbrojony w sieci: elektryczną ,gazową, wodociągową, analizacyjną lokalną i telefoniczną. Działka jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do drogi gminnej utwardzonej.
UWAGA:Na nieruchomości ustanowiona jest służebność mieszkania oraz użytkowania gruntu (dożywotnicy nie żyją).

Suma oszacowania wynosi: 723.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:542.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10sumy oszacowania, to jest 72.300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej