KM 107/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2023 r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się

pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

położonego w miejscowości Wolsztyn ul. Konopnickiej 3/29, dla którego Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PO1E/00048363/3,
lokal zapisany w ewidencji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Zjednoczenie” w Wolsztynie,
będący własnością dłużnika Adam Głuski.

jt. lokal mieszkalny nr 29 w budynku nr 3 (budynek wielorodzinny, wolnostojący, 5-kondygnacyjny, podpiwniczony); położony jest na IV piętrze i składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Pow użytkowa: 52,00 m2; do lokalu przynależna jest piwnica.
Opis pomieszczeń: tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane, malowanie emulsyjne, tapeta, w sanitariatach płytki, na podłogach panele oraz płytki, stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne płytowe. Instalacje: wodociągowa, ciepłej wody (z junkersa gazowego), energetyczna, centralnego ogrzewania (z dala czynna), kanalizacji sanitarnej, gazowa, domofon.
Stan techniczny budynku: zadawalający. Standard lokalu: przeciętny. Funkcjonalność lokalu: dobra. Warunki utrzymania lokalu: dobre. Sposób użytkowania: mieszkalny.
UWAGA: lokal na dzień wizji zamieszkały przez obcokrajowców. W tracie wizji lokalnej nie udostępnione zostały dokumenty związane z najmem lokalu.

Suma oszacowania wynosi 212 950,00 zł,
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 720,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Santander Bank Polska O/Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 159 720,00 zł
Data licytacji: 2023-04-26