526/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1E/00008885/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie mgr Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2017r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie, mającego siedzibę: 64-200 Wolsztyn, ul. Mickiewicza 2; sala nr 15, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Marcin Dybionka, położonej: 64-212 Siedlec, Stara Tuchorza 46,
dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO1E/00008885/6.

jt. nieruchomość gruntowa o nr 29/4 pow. 0,3050 ha zabudowana budynkami:
- mieszkalnym „nowym”(pow. użytk. 212m2, r. budowy-lata 80 XX w., b. murowany, piętrowy, z dachem płaskim krytym papą, niepodpiwniczony, 6 pokoi, 2 kuchnie, kotłownia, korytarz, pom. gospodarcze)
- mieszkalnym „starym”(pow. użytkowa 60m2, wiek-ok. 100 lat, b. parterowy, ściany drewniane, dach konstr. drewnianej kryty eternitem),
- gospodarczym – zaplecze pieczarkarni (pow. użytkowa 65m2, r. budowy ok.2005, b. parterowy, ściany z pustaków, dach konstr. drewnianej kryty blachą),
- gospodarczym do uprawy pieczarek(pow. użytkowa 139m2, wiek ok. 70 lat, b. parterowy z poddaszem gospodarczym, mury z cegły, dach konstr. drewnianej kryty dachówką),
- pieczarkarni(4 hale o pow. użytkowej 380m2, r. budowy ok. 2005, b. parterowy, murowany z pustaków, dach konstr. stalowej).
Budynki są zamieszkałe i użytkowane. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Nieruchomość ogrodzona, teren komunikacji utwardzony kostką granitową i betonową. Uzbrojenie w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.
UWAGA: Na nieruchomości ustanowiono służebność mieszkania na rzecz Heleny Nahanowicz oraz Donaty i Krzysztofa małż. Dybionka, którą określono na kwotę: 154.000,00 zł.
Suma oszacowania wynosi 643.000,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:482.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64.300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (Art. 962 § 1 kpc) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Wolsztynie 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z wypisem z rejestru gruntów i mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Strona ma charakter informacyjny i w myśl ustawy nie stanowi oferty handlowej